دانلود پایان نامه

شاخصهای عملکرد در کلاس جهانی

سازمانهای کلاس جهانی ، عملکرد خود را با شاخص های سنتی نمی سنجند ، بلکه بر معیارها و شاخصهای چند بعدی تاکید دارند. برای انتخاب شاخصهای ارزیابی عملکرد در سازمانهای کلاس جهانی باید موارد زیر را مدنظر قرار داد :

1) توجه به شاخصهای پیشگیرانه

2) توجه به متغیرهای قابل کنترل

3) توجه به شاخصهای دارای قابلیت جمع آوری اطلاعات

4) توجه به نتایج قابل اندازه گیری فعالیتها و قابلیتها

5) توجه به کاربران شاخصهای عملکرد . ( فارسیجانی ، 1389 )

از طرفی دیگر ، شاخصهای عملکردی در بسیاری از سازمانهای سنتی عمدتاً مالی هستندو به کارگیری این شاخصها در ارزیابی و مدیریت عملکرد دارای معایبی هستند که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • هم راستا نبودن با استراتژیها :

هم راستایی فعالیتها با اهداف استراتژیک در سازمانهای کلاس جهانی دارای اهمیت بسزایی است و سیستم ارزیابی عملکرد آن سازمانها باید این هم راستایی بودن را مورد سنجش قرار دهد . در حالی که در سازمانها سنتی تنها شاخص مالی مدنظر قرار می گیرد.

 

 

 

 

  • تغییر شکل هزینه :

در گذشته عمده ترین هزینه ها را هزینه کارگر و مواد اولیه تشکیل می داده ولی امروزه هزینه سربار ، ارقام قابل توجهی را شامل می شود که سیتم حسابداری سنتی به نسبت هزینه کار سیستم یا سایر مبنا ها آن را تسهیم می کند . امروزه این روش تسهیم هزینه سربار دیگر کارایی ندارد .

 

  • عدم انعطاف پذیری :

سیستم حسابداری خود را به اطلاعات عینی و ملموس محدود کرده و گزارشهای ثابتی را ایجاد        می نماید و داراییهای غیر ملموس را در نظر نمی گیرد .

مطلب مشابه :  محبوب ترین جاذبه ها و تفریحات نزد مسافران

اما برعکس سازمانهای سنتی، برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد در سازمانهای کلاس جهانی از شاخصهای مالی و غیر مالی استفاده می شود برای ایجاد شاخصهای عملکرد از اولویتهای رقابتی بهره  می برند .مجموعه قابل قبول از اولویتهای رقابتی  عبارتنداز : هزینه ، کیفیت ، انعطاف پذیری و سرعت .

حال با تشریح مفهوم ارزیابی عملکرد در سازمانهای کلاس جهانی و انتخاب شاخصهای ارزیابی عملکرد در ادامه به روش ارزیابی و سنجش در سازمانهای کلاس جهانی می پردازیم.

دسته بندی : باید ها و نباید ها