بخشی از نامه مینوی اوستا ویسپرد خوانده می شود . این واژه که در اوستا ویسپ رتو (vispe ratu – ) آمده، ویسپرد یعنی همه ردان یا همه سران و در این کتاب آئین مزدیسنا هر آنچه نیک و سود مند است ، در خور ستایش و نیایش است و آنچه نزد پیرو این آئین ارجمند و گرامی است در این کتاب آمده است که دارای 24 کرده می باشد.
کردۀ 9 بند (1)”هوم های فراهم شده ، زوهر های فراهم شده (آنچه ) فراهم شده و (آنچه) فراهم خواهد شد.پیروزمندان و آزشکنان که از درمان اشی برخوردارند، از درمان چیستی برخوردارند، از درمان مزدا ، برخوردارند، از درمان زردتشت برخوردارند”. بند (2) آن در مانی که پاکدین همایون ،که همایون گردش کننده، که آفرین نیک پارسایی ، که پیمانشناسی پارسایی نیک از آن برخوردارند”(پورداوود،1380: 45-46).
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. āhurōiš. t̰kaēṣ̌ahe. āhurōiš. dāx́iiumahe. 
āhurōiš. zaraϑuštrōtəmahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. 
hadiṣ̌aheca. vāstrauuatō. vāstrō.bərətaheca. gauue. huδā̊ŋhe.gaoidiieheca. narš. aṣ̌aonō. 
مسئله ای که در اوستا ارتباط فریدون و طبابت را نشان می دهد، گزارش وندیداد، فرگرد 20 بندهای 1-3 است که بر اساس آن Ɵrīta نخستین طبیب ایرانی در بین ایرانیان معرفی شده است که به یاری شهریور امشاسپند تعدادی از بیماری هایی را که نامشان در بند 3 همین فرگرد آمده و ماهیّت اغلب آنها ناشناخته است، مداوا می کند.
مسئله روشن دیگر در این مورد ارتباط ثریت و نیز آثویه (پدر فریدون) با هوم (اوستایی haoma، و دایی soma) در متن های اوستایی است. مطابق یسن نهم اوستا معروف به هوم یشت بندهای 7و19( wyaθā)و (θrīta) به ترتیب دومین و سومین کس از مردمان بودند که هوم را فشار دادند و اشام آن را تهیّه کردند و به پاداش این کار آثویه صاحب فرزندی به نام فریدون شد (همان: 50-51).
ارتباط هوم با طبابت و درمانگری کاملاً مشخص است. صفت düraoša در اوستا صفت مختص گیاه/ آشام هوم است که بنابر رأی اغلب محقّقان «دور دارندۀ مرگ» معنی می دهد. از سوی دیگر در اوستا هوم با صفت baēšazya توصیف شده است که به معنی «درمانگر، شفابخش، پزشک» است .بنابراین به راحتی می توان پذیرفت که گیاه هوم و افشردۀ آن علاوه بر کاربرد آیینی و دینی خود، خاصیت طبّی نیز داشته و در معالجۀ بیماری و مداوای امراض به کار می رفته است.
امّا موردی که باید در نظر داشت و تا حدودی آن را توجیه کرد، این است که هم در بندهای یاد شدۀ وندیداد و هم در یسن 9 بند 10 کسی که به طبابت پرداخته و بیماران را مداوا نموده و نیز هوم افشرده و آشام آن را تهیه کرده است āθwya است نه فریدون(همان: 51).
درباره نحوه ارتباط این دو شخصیت خانم بویس معتقد است که در دوره ای بسیار کهن دو مرد بزرگ از خاندان atpias بوده اند که یکی جنگاور و دیگری پزشک بوده است وبه تدریج بر اثر نسبت هر دو اینان با هم یکسان گشته اند و سرانجام در ایران شخصیتی چون ثرتئونه هم به عنوان جنگاور و هم پزشک ستایش می شود(مختاریان،1389: 153).
2-7- گرز(39)
گرچه فردوسی و ثعالبی ایجاد و ابداع این رزم افزار را به فریدون نسبت داده اند، امّا گزارشی که در بند 92-93 زامیاد یشت آمده است، به خوبی نشان می دهد که سلاح یاد شده تنها از آن فریدون نبوده، بلکه در بین ایزدان و پهلوانان پرخاشگر دست به دست گشته است و هر کدام از آنان با این گرز که در اساطیر این قوم، افزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش و نماد آیینی تندر و آذرخش است کاری شگفت انجام داده و آثار و نشانه های اهریمنی را از جهان و هستی زدوده اند (سرکاراتی، 1378: 119).
مهریشت
این یشت ، یشت دهم اوستا است که بسیار قدیمی و بی اندازه دلکش می باشد و که به 35 باب منظوم تقسیم گردیده است و یادآور عهد آریایی که اصطلاح زردتشتی در آن دیده می شود است.
بند(96)”گرزی با صد گره ، صد تیغه بدست گرفته آن را حواله کنان بر مردان افکند، از طلا زرد ریخته شده است ، از زر سخت شناخته شده ، محکم ترین سلاح است ، پیروزمندترین سلاح است”(پورداوود،1347: 477).
-96vazrəm. zastaiia. dražəmnō.1 satafštānəm. satō.dārəm. frauuaēγəm.  vīrō.niiā̊ṇcim.2 zarōiš. aiiaŋhō.3 frahixtəm.4 amauuatō. zaraniiehe. 
amauuastəməm. zaēnąm.5 vərəϑrauuastəməm. zaēnąm.5 
زامیاد یشت

haca apat kąsaoiiāt / aštō mazd ahurahe / vīspa.tauruua(ir)ii ٰ puϑro / va(zr)әm2 va ējō yim vārәϑraγn(i)m3 / yim barat taxmō ϑreētaonō Yat ažiš dahākō jaini ;
92.(…)when (Saoshyant) Astavatereta will rise / from the Kānsaoya Sea, / the messenger of Ahura Mazda, / the son of Vispataurvairī, / brandishing the triumphant mace / which brave Traētaona wield / when Azhi Dahāka was slain (by him);
93.(…) yim barat fraηrase turō / yat druuα zainigāuš jaini / yim barat kauua hasrauua / yat turō Jaini fraηrase / yim barat kauua vīštāspō / a(rәna)4 haēnaiiα caēšәmnō. / T(ācit)5 auuuaδa drujәm nižbarāt / ašahe haca gaēϑābiiō
93 (the mace) which Frangrasyan, the Tura, wield / when deceitful Zainigu was slain (by him), / (the mace)which Kavi Haosravah wielded / when Frangrasyan, the Tura, was slain (by him), / (the mace) which Kavi Vishtāspa wielded / when claming(atonement) from the enemy army, / – with that very mace (Saoshyant)will, then, expel deceit / from the world of truth
. (هومباخ،1998: 59).
فروردین یشت