دانلود پایان نامه

راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش

1- استراتژی های دارائی های جاری

2- استراتژی های بدهی های جاری

1- استراتژی های دارائی های جاری

استراتژی محافظه کارانه (در مدیریت دارائی های جاری)

مفهوم این راهبرد آن است که شرکت با نگهداری پول نقد اوراق بهادار قابل فروش می کوشد نقدینگی خودرا حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می دهد بدهی ها را در مورد مقرر پرداخت کند . همچنین بخاطر نگ هداری موجودی های زیاد خطر از دست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خط ورشکستگی مواجه خواهد شد. اما بازدهی شرکت پائین است (نیکومرام و همکاران،1383).

 

 

استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی های جاری)

در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش می کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برسانند و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت بخاطر تهیه دارائی های ثابت و گردش عملیاتی زیاد دارائی های جاری افزایش می یابد (ریموند و همکاران،1380).

2- استراتژی های بدهی های جاری

استراتژی محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری)

مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی های جاری، از وامهای بلند مدت که به ره شناور دارند، استفاده می کند. در پاره ای مواقع به جای اخذ این گونه وامها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می کند. شرکتی که وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن می رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وامها را به شدت کاهش می دهد. همچنین استفاده از وامهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام به جای وامهای کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می شود (ریموند و همکاران،1380).

مطلب مشابه :  مذاکره اثر بخش :

استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی های جاری)

در این رویکرد مدیر می کوشد سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی های جاری خود را از محل این وامها تامین کند . اگر سطح وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت . و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وامهای کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت (شیم و همکاران، 1379).

دسته بندی : باید ها و نباید ها