دانلود پایان نامه

ant(4′)-Ia
aac(6′)-Ie-aph(2″)-Ia , aph(3′)-IIIa
ant(4′)-Ia , aph(3′)-IIIa
Urine
23
44
67
6
9
26
14
Wound
3
4
7
2
3
3
4
CSF
3
1
41
Pleura
2
1
3
1
1
2
1
Ascites

3
3


1

Sputum
1
1
2


1
1
Synovial
1
1
2


1

BAL

1
1
Bronchi
1

1
Prostat
1

1


1

Testis
1

1
Hip Tissue

1
1


1

Blood
1

1


1

Vaginal
1

1
Sinus

1
1
Placenta

1
1
Pericard
1

1
Abscess
1

1

1


Biopsy
1

1شکل ‏0-17: نتایج حاصل از ارزیابی ژن های مورد بررسی در نمونه ها با استفاده از واکنش PCR

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهجدایه، 100a، 8b، 4c

دیدگاهتان را بنویسید