دانلود پایان نامه

نمره ی کلی سبک رهبری تحول گرا:
شکل 17-4 نمره کلی سبک رهبری تحول گرا مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار نمره کلی سبک رهبری تحول گرا مدیران تربیت بدنی دانشکده های کشور برابر با 2794/0 ± 0922/4 بودند.
شکل 17-4: نمره کلی سبک رهبری تحول گرا مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
ب) سبک رهبری عملگرا
سبک رهبری عملگرا شامل سه عامل یا خرده مقیاس می باشد که از طریق پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری باس، رهبری عملگرا را برحسب مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازهگیری میکند. این عوامل عبارتند از: مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط، مدیریت فعال بر مبنای استثنائات (MBE-A) و مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات (MBE-P).
نمره خرده مقیاس مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط:
شکل 18-4 نمره خرده مقیاس مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران دانشکدههای تربیت بدنی در سازه ی مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط دارای میانگین نمره ی 3771/0 ± 8242/3 بودند.
شکل 18-4: نمره خرده مقیاس مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
نمره خرده مقیاس مدیریت فعال بر مبنای استثنائات (MBE-A):
شکل19-4 : نمره خرده مقیاس مدیریت فعال بر مبنای استثنائات مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای ایران
شکل19-4 نمره خرده مقیاس مدیریت فعال بر مبنای استثنائات مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران دانشکدههای تربیت بدنی در سازهی مدیریت فعال بر مبنای استثنائات دارای میانگین نمرهی 3809/0 ± 7773/3 بودند.
نمره خرده مقیاس مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات (MBE-P):
شکل 20-4 : نمره خرده مقیاس مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران در سازهی مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات دارای میانگین نمره ی 4905/0 ± 6836/2 بودند.
نمره کلی سبک رهبری عملگرا:
شکل 21-4 نمره کلی سبک رهبری عمل گرا را در مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران دانشکده های تربیت بدنی در سازهی نمره کلی سبک رهبری عمل گرا دارای میانگین نمره ی 2558/0 ± 4284/3 بودند.
شکل 21-4: نمره کلی سبک رهبری عمل گرا مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
نمره کلی سبک رهبری عدم مداخله:
شکل22-4: نمره کلی سبک رهبری عدم مداخله مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
شکل 22-4نمره کلی سبک رهبری عمل گرا را در مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران تربیت بدنی دانشکده های در سازهی نمره کلی سبک رهبری عمل گرا دارای میانگین نمره ی 4429/0 ± 0156/2 بودند.
بخش دوم: استنباط آماری دادهها
آزمون پیش فرضهای آماری:
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مقایسه توزیع داده ها با توزیع طبیعی:
جدول 1-4: مقدار سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) در کلیه ی متغیرهای وابسته اندازه گیری شده در این تحقیق