بازاریابی در بانک و مؤسسات پولی و مالی و نقش آن در جذب منابع مالی
بسیاری از نارضایتی¬ها و ناراحتی¬های موجود در جامعه پولی و مالی کشور، حاصل ناآگاهی، ناتوانی و سهل-انگاری¬های مربوط به افرادی است که در بانک¬ها فعال بوده و در مدیریت خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته¬ها و نیاز آن¬ها ضعیف هستند(متولی، 1382). از این رو توجه جدی به مدیریت و بازاریابی خدمات، می¬تواند تحول و جهت¬گیری¬های جدیدی ر ا در بانک¬ها و مؤسسات پولی و مالی کشور به¬وجود آورد. لذا چنان-چه از اصول، تکنیک¬ها و شیوه¬های مربوط به مدیریت بازاریابی خدمات به خوبی استفاده شود به طور قطع می-توان انتظار داشت که کیفیت انواع خدمات بانکی در جامعه بهبود می¬یابد. بانک¬ها اغلب برای موفقیت در ارائه خدمات خود، اقدام به بازاریابی می¬کنند ولی متأسفانه به دلیل عدم آشنایی با بازاریابی بانکی، تنها از روندهای سنتی بازاریابی به¬صورت پراکنده و بی¬ارتباط با هدف اصلی بانک، استفاده می¬کنند. بازاریابی بانک در واقع رویه-ها و برنامه¬های بازاریابی را سمت و سو می¬بخشد و بستر مناسبی را برای سایر فعالیت¬های بازاریابی ایجاد می¬کند. بازاریابی بانک شامل فعالیت¬هایی است که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرز فکر یا رفتار مخاطبین نسبت به بانک انجام می¬گیرد( ونوس و همکاران، 1380). جهت تحقق این مهم، شناسایی مشتریان هدف و تمرکز بر آن¬ها، به عنوان یکی از کلیدی¬ترین نکات بازاریابی خدمات بانکی می¬باشد. شناسایی مشتریان هدف نیزاز طریق تقسیم بازار محقق خواهد شد. تقسیم بازار عبارت است ازتقسیم کل بازار ناهمگون یک خدمت به چندین قسمت به صورتی که هر قسمت در تمامی جنبه¬های با اهمیت همگام باشد. سپس یک یا چند قسمت به عنوان بازار هدف انتخاب می¬شود و در نهایت نیز آمیخته بازاریابی مجزا برای هر قسمت یا تعدادی از قسمت¬ها در این بازار هدف ایجاد می¬شود. بر این اساس شناسایی مشتریان کلیدی مبتنی بر روش تقسیم بازار است و تقسیم بازار نیز مستلزم تحقیقات بازاریابی و طبقه¬بندی اطلاعات به دست آمده از مشتریان به منظور شناسایی مشتریان کلیدی و ایجاد بانک اطلاعاتی از آنان می¬باشد. از سویی دیگر و بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشتریان کلیدی بانک به چهار دلیل عمده: 1- سپرده¬گذاری ، 2- گشایش اعتبار اسنادی، 3- گرفتن وام و تسهیلات، 4- استفاده از خدمات خاص به بانک مراجعه می¬نمایند(حسنقلی¬پور و همکاران، 1391).

دسته بندی : باید ها و نباید ها