اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
به دلیل وسعت مشکلات اجرایی، دولت‌ها در اعمال این نوع از مالیات دچار تردید می شوند. اهم این مشکلات عبارتنداز:
2-20-3-1- نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء)
این اشکال در کلیه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که با تعداد بیشتری واحدهای خرده فروشی مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ایجاب می کند که در این زمینه تجدید نظرهایی در بافت اقتصادی ـ فرهنگی صورت پذیرد.

2-20-3-2- چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی
تجربه کشورها نشان دهنده این مهم است، که بیش‌تر کشورهای برقرار کننده مالیات بر ارزش افزوده، به دو دلیل مواد غذایی را از شمول مالیات خارج ساخته اند:
– رعایت عدالت اجتماعی و سیاست حمایت از قشر وسیع کم درآمد
– مشکلات اجرایی خاص اعمال این نوع مالیات

2-20-3-3- نحوه عمل در مورد کالاهای سرمایه‌ای
در کشورهای در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشویق سرمایه‌گذاری، کالاهای سرمایه ای را مشمول مالیات با نرخ صفر قرار می‌دهند و مالیات متعلق به خریدهایی را که به کالاهای سرمایه‌ای مؤسسات مربوط می شود، به صورت یکجا یا به تدریج از حساب مالیات بر فروش آنها کسر می کنند.

2-20-3-4- مشکلات وصول مالیات از خدمات (نظیر بانک ها و بیمه)
این دسته از خدمات را به دلایل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می کنند:
– دشواری زیاد تشخیص ارزش افزوده ایجاد شده در این خدمات
– وجود نداشتن ملاکی خاص در مواردی که برای تشخیص ارزش افزوده این مؤسسات اقدام به شیوه علی‌الراس ضروری است
– امکان جابجایی سرمایه مالی به دلیل نقل و انتقال‌پذیری آن در صورت اخذ مالیات سنگین
– ارزش پایین درآمد حاصل از این نوع مالیات در قبال مخارج تعیین و وصول آن

دسته بندی : باید ها و نباید ها