دانلود پایان نامه

اجزای چرخه تبدیل وجه نقد

1-1-1-1- موجودی کالا

موجودی کالا به داراییهای مشهودی اطلاق می‏شود که:

الف) برای فروش در روال عادی عملیات نگهداری می‏گردد (موجودی کالای تکمیل شده)؛

ب) به منظور ساخت محصول در فرآیند تولید قرار دارد و هنوز این فرایند را کاملا طی نکرده است (موجودی کالای در جریان ساخت)؛ و

ج) به منظور ساخت محصول، خریداری شده و نگهداری می‏شود و هنوز وارد فرایند تولید نشده است (موجودی مواد اولیه) (عالی ور، 1387).

موجودی کالا را می‌توان مقدار کالای نگهداری شده برای فروش تعریف کرده بنابراین موجودی کالا یک عامل حیاتی در جهت کسب سطح مطلوب فروش است و کاملا به ماهیت صنعت و فعالیت شرکت بستگی دارد (وکیلی فرد و وکیلی فرد، 1375).

 

1-1-1-2- حسابها و اسناد دریافتنی

حسابها و اسناد دریافتنی معرف مطالبات واحد تجاری از مشتریان است که در نتیجه فروش کالا یا ارائه خدمات ایجاد شده است  (عالی ور ،1387). حسابها و اسناد دریافتنی، در جریان امور تجاری اکثر شرکتها نقش مهمی را ایفا می کند. بسیاری از شرکتهای بزرگ یک دوره اعتباری مشخصی را به مشتریان مناسب و قدیمی خود ارائه می‏کنند بنابراین، مطالبات دارایی جاری معینی هستند که باید از نظر مالی به طور مداوم نظارت و تامین مالی شوند (وکیلی فرد و وکیلی فرد، 1375).

 

1-1-1-3- حسابها و اسناد پرداختنی

حسابها و اسناد پرداختنی معرف تعهدات واحد تجاری ناشی از تحصیل کالا و خدماتی که وارد چرخه عملیات می‏شوند و انتظار می‏رود طی سال مالی آتی پرداخت گردد. همچنین شامل کلیه بدهی های کوتاه مدت واحد تجاری ناشی از هزینه های تحقق یافته از قبیل، حقوق و دستمزد پرداختنی، کارمزد پرداختنی، ذخیره مالیات بر درآمد، سود تضمین شده و… می باشد (عالی ور، 1387).

دسته بندی : باید ها و نباید ها