ابزار توانمندی
1-اموزش مستمر و افزایش مهارتهای فردی
– آموزش یکی از وظایف مهم مدیریت است.
– آموزش باید همیشگی باشد.
– علاوه بر کلاس درسی، باید با مربیگری و مراد ومرشدی باشد.
– نیاز های آموزشی از نظر تغییرات دانش ،نگرش ها
2-ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر عملکرد
– ارزیابی را برای سازمان شما پیشنهاد می کنیم که نقاط ضعف و قوت را تشخیص بدهد و پاداشی را به شما پیشنهاد می کنیم که نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را رفع نماید.
– در هر سازمانی کارکنان با عملکرد مثبت نیاز به پاداش تقویت کننده دارند.
ارزیابی باید دارای شرایط زیر باشد:
– ارائه یک روش عادلانه وبدون تبعیض برای تعیین شرایط ارتقا و انتقال
– ایجاد آگاهی درباره انتظارات سرپرست از کارکنان در برقراری یک رابطه قوی براساس اعتماد متقابل بین سرپرست و کارکنان
– ارزیابی بر اساس عوامل عینی صورت پذیرد.
– جهت دستیابی به نتایج مطلوب تر پیشنهاد می شود ارزیابی عملکرد کارکنان در طی چند مرحله در سال انجام شود.
– پاداش باید بر اساس نتایج ارزیابی باشد و به ابعاد شخصیتی، نیازهای فیزیولوژیکی وشرایط سازمانی توجه نماید.
– از پاداشهای غیرمادی مثل دادن مسئولیت ، دادن حق تصمیم گیری در برنامه های پاداش به کار گرفته شود.
– پاداش باید با اهداف و استراتژی های سازمان هم راستا باشد
3- تفویض اختیار
در اجرای توانمندسازی ایجاد تغییراتی اساسی در ساختار و وظایف لازم و ضروری می باشد.
تغییرساختار و وظایف با ویژگی های زیر همراه خواهد بود:
-تغییر ساختار باید سادگی تعامل همراه داشته باشد.
-هر شغلی که ارزش افزوده ندارد حذف شود.
-مشاغلی که دارای پیوستگی کاری هستند یکجا جمع
-سطوح مدیریتی به حداقل کاهش یابد.
-مشاغل بازرسی و کنترل تا حد امکان حذف شود (رشد افقی).
-تیم های خود گردان در سازمان به وجود آید .
-احساس مالکیت شخصی را در کارکنان ایجاد کنند.
-شک و تردید را در مورد پاسخگویی کاهش دهد . (روحیه اعتماد به نفس و پاسخگویی را در کارکنان تقویت شود.)

دسته بندی : باید ها و نباید ها